E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Български виртуален университет

БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

Широкият спектър от научна проблематика ще бъде представен от няколко тематични области:

• Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални и пр.) аспекти на електронното обучение;
• Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното обучение: платформи за ЕО, интерактивни презентационни системи, видеоконферентни системи, виртуални библиотеки, виртуални лаборатории, сериозни игри, социални медии и пр.;
• Дигиталното поколение и образователната система;
• Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование;
• Качество на електронното обучение;
• Виртуални университети и кампуси – управленски и технологични аспекти.