E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Широкият спектър от научна проблематика ще бъде представен от няколко тематични области:

• Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални, етични и пр.) аспекти на електронното и дистанционното обучение;
• Проблеми и решения в процеса на дигитална трансформация на университетите;
• Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение: платформи за ЕО, интерактивни презентационни системи, видеоконферентни системи, виртуални библиотеки, виртуални лаборатории, сериозни игри, социални медии и пр.;
• Дигиталното поколение и образователната система;
• Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование;
• Качество на електронното обучение;
• Възможности и ограничения на електронното оценяване.