E-learning network English

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Технически университет София

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ

Широкият спектър от научна проблематика ще бъде представен от няколко тематични области:

• Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални и пр.) аспекти на електронното и дистанционното обучение;
• Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение: платформи за ЕО, интерактивни презентационни системи, видеоконферентни системи, виртуални библиотеки, виртуални лаборатории, сериозни игри, социални медии и пр.;
• Дигиталното поколение и образователната система;
• Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование;
• Качество на електронното обучение;
• Възможности и ограничения на електронното оценяване. Автентикацията на студентите и антиплагиаризмът – инструменти за повишаване на качеството на електронното дистанционно обучение.