E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Формат за участие в конференцията

• доклад (до 8 страници, вкл. резюмето)

Важни дати

• до 31.03.2020 г. 31.05.2020 г. – попълване и изпращане на регистрационен формуляр
• до 31.05.2020 г. – изпращане на докладите по електронна поща
• до 30.06.2020 г. – изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет
• до 15.07.2020 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие

Форматиране на докладите

Изисквания към оформление на докладите:

• Допустими формати: docx, doc.
• Размер на страницата - А4, с отстъпи (Margins) – отгоре, от ляво и от дясно: 2,54 см.; отдолу 3 см.
• Шрифт - Times New Roman
• Размер на шрифта – 10 pt за параграфен текст, само резюмето – 9 pt; Justified. Заглавието е на 18 pt, повдигнато (Bold) и центрирано. Заглавията на отделните точки на доклада: 12 pt, повдигнати и центрирани.
• Междуредово разстояние - Home, Paragraph, Line spacing, Single.
• Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 0,5 см.
• Резюме - на английски, Times New Roman, Font Size 9, 5-6 реда. Само за резюмето отстъп от ляво и от дясно 0,51 см. Разстояние преди и след параграфа с резюмето: 18 pt.
• Ключови думи - на английски, Font Size 9, Italic, 1-2 реда. Отстъп от ляво и от дясно 0,51 см.
• Разстояние преди и след параграфа с резюмето: 18 pt.
• Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано. По възможност да бъдат пратени и като отделни файлове (jpeg, tiff или png). Шрифт на заглавията на фигурите: Times New Roman, Font Size 9.
• Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, центрирано.
• Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
• Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби, и да отговаря на списъка в края.
• Цитираната литература в края да се подрежда в списък по ред на първа поява в текста и да се описва съгласно стандарт (Vancouver system). Примерна библиография:
[1] Q. Zhao, H. Z. Zhang, Y. W. Zhu, S. Q. Feng, X. C. Sun, J. Xu, and D. P. Yu, Appl. Phys. Lett. 86, 203115 (2005).
[2] H. R. Schober, C. Oligschleger, and B. B. Laird, J. Non-Cryst. Solids 156–158, 965 (1993).
[3] T. Kawamura, H. Uchiyama, S. Saito, H. Wakana, T. Mine, M. Hatano, K.Torii, and T. Onai, Tech. Dig. - Int. Electron. Device Meet. 2008, 77..
• Бележките под линия са само за уточнения, но не и за цитирана литература - тя е само в списъка в края на статията.
• Име и фамилия на автора (авторите) се поставят под заглавието на статията. Месторабота, и електронна поща се поставят под тях и се обозначават с поредни букви от латинската азбука за всеки автор.
• Страниците да НЕ бъдат номерирани.
• Кавичките - на бълг. език откриващите кавички са долни, на англ. език - горни.
• Общ обем - не повече от 8 стр., вкл. резюмето.

ВАЖНО: От авторите се очаква ясно да посочат тематичното направление на доклада. Докладите се подават в DOC или DOCX формат на следния адрес: office@e-center.uni-sofia.bg.

Доклад-шаблон може да бъде изтеглен тук:

Доклад-шаблон


Научните доклади, допуснати за представяне и отговарящи на изискванията към оформлението им, ще бъдат включени в СБОРНИК ДОКЛАДИ от конференцията с ISBN, който ще бъде публикуван на хартиен носител. Ще бъдат публикувани само докладите на участници, които са заплатили такса правоучастие. Всички доклади ще бъдат оценени от двама експерти, представители на програмния комитет.

Важно! Одобрените от редакционна колегия доклади на английски език по желание на авторите ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference Proceedings (https://aip.scitation.org/journal/apc), индексиран във водещи бази данни - Web of Science, Scopus и Inspec срещу допълнителна такса.

За допълнителни въпроси, моля пишете на електронен адрес:

office@e-center.uni-sofia.bg
проф. Румяна Пейчева-Форсайт
доц. Боряна Хаджиева