E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Български виртуален университет

БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

Формат за участие в конференцията:

• доклад (до 6 страници, вкл. резюмето)

Важни дати:

Продължаване на срока за изпращане на доклади!
Краен срок: 31 март 2016 г.
След тази дата доклади няма да се приемат.

Подаване на регистрационна форма за участие със заглавие на доклада: 15 март 2016 г.


• до 29.02.2016 г. – изпращане на докладите по електронна поща
• до 31.03.2016 г. – изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет
• до 15.04.2016 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие
• до 15.05.2016г. – резервиране на места в Творчески дом на Софийски университет, Китен

Форматиране на докладите

Изисквания към оформление на докладите

• Шрифт - Arial (Word XP или следващи версии).
• Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
• Paper Size - A4.
• Междуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing, Single.
• Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.
• Header - като в доклада образец в WEB сайта.
• На първата страница под Header да се остави един празен ред - Font Size 14.
• Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
• Един празен ред.
• Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12, центрирано.
• Един празен ред.
• Резюме - на английски, Font Size 10, Italic, 5-6 реда.
• Ключови думи - на английски, Font Size 10, Italic,1-2 реда. • Един празен ред.
• Текст на доклада - Font Size 12.
• След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
• Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
• Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
• Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
• Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби.
• Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта. • Страниците да не бъдат номерирани.
• Footer - като в доклада образец в WEB сайта.
• Общ обем - не повече от 6 стр., вкл. резюмето.

ВАЖНО: От авторите се очаква ясно да посочат тематичното направление на доклада. Докладите се подават в DOC или DOCX формат на следния адрес: office@e-center.uni-sofia.bg.

Доклад-образец може да бъде изтеглен тук:

Доклад-образецНаучните доклади, допуснати за представяне и отговарящи на изискванията към оформлението им, ще бъдат включени в СБОРНИК ДОКЛАДИ от конференцията с ISBN, който ще бъде публикуван на хартиен носител. Ще бъдат публикувани само докладите на участници, които са заплатили такса правоучастие. Всички доклади ще бъдат оценени от двама експерти, представители на програмния комитет.

За допълнителни въпроси, моля пишете на електронен адрес:

office@e-center.uni-sofia.bg
проф. Румяна Пейчева-Форсайт
доц. Боряна Хаджиева