E-learning network English

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Технически университет София

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ

Формат за участие в конференцията:

• доклад (до 8 страници, вкл. резюмето)

Важни дати:

до 15.04.2018 г. – подаване на онлайн регистрационна форма за участие със заглавие на доклада
до 31.05.2018 г. – изпращане на докладите по електронна поща
• Срокът за изпращане на докладите е УДЪЛЖЕН до 7 юни 2018 г.
до 30.06.2018 г. – изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет
• до 10.07.2018 г. – изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет
до 15.07.2018 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие
• до 31.07.2018 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие

Форматиране на докладите

Изисквания към оформление на докладите

• Допустими формати: docx, doc, rtf (не и pdf)
• Размер на страницата - А4, с отстъпи (Margins) - 25 mm от всички страни
• Шрифт - Arial или Times New Roman
• Размер на шрифта - 12, само резюмето и ключовите думи - 10; Justified
• Междуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing, Single
• Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 10 mm
• Резюме - на английски, Font Size 10, Italic, 5-6 реда
• Ключови думи - на английски, Font Size 10, Italic, 1-2 реда
• Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано. По възможност да бъдат пратени и като отделни файлове (jpeg, tiff или png).
• Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
• Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
• Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби, и да отговаря на списъка в края.
• Цитираната литература в края да се подрежда в списък по ред на първа поява в текста и да се описва съгласно стандарта.
• Бележките под линия са само за уточнения, но не и за цитирана литерура - тя е само в списъка в края.
• След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
• Страниците да бъдат номерирани.
• Кавичките - на бълг. език откриващите кавички са долни, на англ. език - горни.
• Общ обем - не повече от 8 стр., вкл. резюмето.

ВАЖНО: От авторите се очаква ясно да посочат тематичното направление на доклада. Докладите се подават в DOC или DOCX формат на следния адрес: office@e-center.uni-sofia.bg.

Доклад-образец може да бъде изтеглен тук:

Доклад-образец


Научните доклади, допуснати за представяне и отговарящи на изискванията към оформлението им, ще бъдат включени в СБОРНИК ДОКЛАДИ от конференцията с ISBN, който ще бъде публикуван на хартиен носител. Ще бъдат публикувани само докладите на участници, които са заплатили такса правоучастие. Всички доклади ще бъдат оценени от двама експерти, представители на програмния комитет.

Важно! Одобрените от редакционна колегия доклади на английски език по желание на авторите ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference Proceedings (https://aip.scitation.org/journal/apc), индексиран във водещи бази данни - Web of Science, Scopus и Inspec срещу допълнителна такса от 80 щ. д.

За допълнителни въпроси, моля пишете на електронен адрес:

office@e-center.uni-sofia.bg
проф. Румяна Пейчева-Форсайт
доц. Боряна Хаджиева