E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

От тук може да свалите Програма на конференцията:


Програма на конференцията


ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Широкият спектър от научна проблематика ще бъде представен от няколко тематични области:

• Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални, етични и пр.) аспекти на електронното и дистанционното обучение;
• Проблеми и решения в процеса на дигитална трансформация на университетите;
• Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение;
• Дигиталното поколение и образователната система;
• Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование;
• Качество на електронното обучение;
• Възможности и ограничения на електронното оценяване.

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

1. Студенти и преподаватели ЗА и ПРОТИВ онлайн обучението след пандемията Ковид-19
Автори: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, доц. д-р Любка Алексиева – СУ „Св. Климент Охридски“

2. Strategies and recommendations for performing a successful online assessment
Автори: Ana-Elena Guerrero-Roldán, M. Elena Rodríguez-González – Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain


Румяна Пейчева-Форсайт е професор по образователни технологии в Педагогическия факултет на Софийския университет, където работи от 1995 г. Тя е директор на Центъра за дистанционно обучение към Софийския университет и на Националния център за дистанционно обучение. Проф. Пейчева е правила постдокторантура в Института по образование, Лондонски университет (2006-2007) в областта на дигиталната педагогика. През последните три десетилетия тя е ръководител на международни и национални проекти със значение за модернизацията на висшето образование в областта на дигитализацията. Нейните публикации се състоят от 6 авторски монографии и 3 монографии в съавторство на английски език, над 70 научни статии и доклади в международни и български издания в областта на дигиталните технологии и образованието. Тя е член на e-ASEM Research Network 1 – Development of ICT skills, e-learning and the culture of e-learning in Lifelong Learning. Ръководител е на първата магистърска програма на Софийския университет в дистанционна форма на обучение, акредитирана през 2016 г. – ИКТ в образованието, която обучава педагогически специалисти в областта на проектирането и внедряването на електронно обучение.


Любка Алексиева е доцент във Факултета по науки за образованието и изкуствата и експерт в Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Нейната експертиза и изследователските ѝ интереси са в областта на електронното обучение (дизайн и приложение), интегрирането на информационните технологии в обучението, в частност по математика, както и подготовката на учители. Доц. д-р Алексиева е била успешен пилотен лидер в проекта EC Horizon 2020 TeSLA (ID: 688520) и е участвала като изследовател и координатор в различни европейски и национални изследователски проекти, тематично свързани с използването на технологиите за целите на обучението.


Ana-Elena Guerrero-Roldán is a Bachelor of pedagogy from Ramon Llull University and specialist in online education. She has a Master’s in information and knowledge society, and a PhD in e-learning and technology from the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Since 2003, she is an associate professor at the UOC. She focuses her research on the design of technology-enhanced systems for online education, focusing on e-assessment. IP of TEKING research group, she has participated in several national and international research projects. She was the coordinator of the TeSLA EU project (H2020. Ref. EC: 688520).


M. Elena Rodríguez-González received her BSc and PhD in computer science from the Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech and the University of Alcalá, respectively. Since 2001, she is an associate professor at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC) and member of the TEKING research group. Her current research interests include the development of innovative e- learning systems, as well as the analysis of the data that these systems collect. The development of knowledge-based systems and their integration into e-learning systems are also an object of interest.